Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท
บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถาวรรุ่งโรจน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558


กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520 มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย มีฐานการผลิตครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทย


ทความโดย : Prosoft WINSpeed
ประกาศบทความโดย : http://old.prosoftwinspeed.com
Company
News