Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

 
      1. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
            1.1 ต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2534 เป็นต้นมา ที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                  1. ต้องไม่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า หรือให้บริการ เว้นแต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของเครื่องจักรดังกล่าวได้ใช้เพื่อการดังต่อไปนี้
     (ก) การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผนหรือการ ค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหมายที่จะค้นพบความรู้ใหม่อันอาจเป็นประโยชน์แก่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขึ้นใหม่ หรือโดยมุ่งหมายที่จะนำ ความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่มีอยู่เดิม
     (ข) การวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน มาใช้เป็นแผนงาน แบบพิมพ์เขียว หรือแบบในการทำขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงซึ่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริหาร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเพื่อขาย หรือใช้เอง และให้หมายความรวมถึงการประดิษฐ์ต้นแบบที่ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ แนวคิด ในการจัดทำและออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ หรือทางเลือกอื่น การสาธิตเบื้องต้น หรือโครงการนำร่องที่ไม่สามารถดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการอุตสาหกรรม หรือการพาณิชย์ แต่ไม่หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติ หรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต การบริการ หรือกิจการอื่น ที่ดำเนินงานอยู่ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าก็ตาม
     (ค) การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
     (ง) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการของผู้อื่น

                  2. ต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และมีมูลค่าต้นทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
                       2.1 ต้องเป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                             (1) ต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ในการออกใบกำกับ ภาษีอย่างย่อ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/6 หรือมาตรา 86/7 แห่งประมวล รัษฎากร แล้วแต่กรณี
                             (2) ต้องเป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดีกรมสรรพากร ประกาศกำหนด (ดูประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)) แต่ไม่รวมถึงส่วนระบบ ควบคุมกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
                             (3) ต้องแจ้งการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต่ออธิบดี กรมสรรพากรตามแบบ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2536)

                       2.2 นอกจากวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีปกติแล้ว ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลมีสิทธิเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามข้อ 1.ดังนี้
                             (1) หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนที่ได้มา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือ
                             (2) หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน (Initial Method) สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือ ให้หักตามเงื่อนไข และอัตราที่กำหนดไว้ทั่วไป

                  3. การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อ หรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2545 เป็นต้นไป ให้หักได้ดังต่อไปนี้
3.1 คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับ แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ และอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย หรือเครื่องประกอบ กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่รวม ถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.2 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา วิธีปกติ โดยจะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้ ภายในสามรอบระยะ เวลาบัญชีนับแต่วัน ที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา โดยจะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรอง ทั่วไปวิธีใดก็ได้ในกรณีที่รอบระยะเวลา บัญชีใดไม่เต็มสิบสองเดือน ให้เฉลี่ยตามส่วน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

                  4. ทรัพย์สินประเภทอื่น สำหรับ SME สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน สองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน (SME) มีสิทธิเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธี INITIAL METHOD ได้แก่
                       4.1 อาคารโรงงานที่ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2545 เป็นต้นไป นอกจากวิธีการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาวิธีปกติแล้ว ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเลือกหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุน (INITIAL METHOD) สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไข และอัตราที่กำหนดไว้ทั่วไป
                       4.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการ ของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2545 เป็นต้นไป นอกจากวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีปกติแล้วให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุน (INITIAL METHOD) สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ทั่วไป


ที่มา : http://www.jarataccountingandlaw.com


 
Company
News